عشق مزیت دو فردیست که دائم سبب رنج و اندوه

یکدیگر می شوند .عشق ، عشق می آفریند . عشق ، زندگی می بخشد .

زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفریند .

دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد .

اعتماد ، امید می آفریند . امید ، زندگی می بخشد .

زندگی ، عشق به همراه دارد . عشق عشق می آفریند .


 مارکوس بیکل